Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Ján Palárik

Združenie „Životnými cestami Jána Palárika“ začalo písať svoju históriu 6. septembra 2008 v Palárikove. Predchádzalo mu stretávanie obce Raková pod vedením starostu Františka Broša ( rodisko Jána Palárika ) a obce Majcichov ( miesto posledného Palárikovho pôsobiska ako aj miesto jeho pochovania ) pod vedením starostu Augustína Kalivodu. V tomto duchu pokračoval aj ďalší majcichovský starosta Pavel Pinček, ktorý spolu so starostom Františkom Brošom k stretávaniu pribrali aj PaedDr. Milana Erneka, starostu obce Štiavnické Bane; Jozefa Marčoka, starostu obce Starý Tekov; Ing. Imricha Králika, starostu obce Hronské Kľačany; starostu obce Palárikovo a Ladislava Petra - predsedu Slovenskej samosprávy VI. obvodu v Budapešti. Na návrh rakovského starostu Františka Broša si 24. októbra 2003 v Rakovej svoje každoročné stretnutia nazvali: „Životnými cestami Jána Palárika.“ Po úspešnom prvom stretnutí v Rakovej nasledovali stretnutia v Starom Tekove – 2004, v Majcichove – 2005, v Budapešti a Štiavnických Baniach - 2006, v roku 2007 v Rakovej a napokon Hronských Kľačanoch. Na tomto poslednom stretnutí sa 4. decembra 2007 zišli zástupcovia mesta Trnava a obcí Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Štiavnické Bane, Palárikovo, Majcichov, Raková a Hronské Kľačany. Predniesol som tam dva návrhy:

  • 1.  vydať v roku 2010 komplexnú monografiu o Jánovi Palárikovi  
  • 2. podporovať stretnutia obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ a rozšíriť ho jednak      o všetky miesta Palárikovho pôsobenia ako aj prípadne o obce s palárikovskou tradíciou.

A tak sa začal točiť kolotoč...

Po majcichovskom stretnutí 13. marca 2008 spolu so zástupcami Rakovej, Majcichova a autorov pripravovanej monografie o Jánovi Palárikovi – Dr. Hanakovičom, Dr. Horeckým a mnou. Ďalšími spoluautormi budú:  Mons. Rudolf Baláž – banskobystrický biskup; Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD – žilinský biskup a docent pastorálnej teológie TI sv. Gorazda v Nitre RK CMBF UK v Bratislave; Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD – nitriansky biskup a profesor cirkevných dejín TI sv. Gorazda v Nitre RK CMBF UK v Bratislave; Mons. PhDr. h. c. Ján Sokol - trnavský arcibiskup; Doc. Ing. Milan Belica, PhD – predseda nitrianskeho samosprávneho kraja; Ing. Juraj Blanár – predseda žilinského samosprávneho kraja; Ing. Tibor Mikuš – predseda trnavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR; Doc. Ing. Milan Murgaš, CSc – predseda banskobystrického samosprávneho kraja; Doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD – dekan TF TU v Bratislave; Doc. Dr. Mišo Kováč – Adamov, CSc – teatrolog v Martine; PhDr. Konštantín Horecký – tajomník RNK v Martine; PhDr. Štefan Hanakovič emeritný riaditeľ SSV v Trnave a emeritný správca MS v Martine; Mgr. Roman Skolozdra – farár v Rakovej; Mgr. Ľubica Blažencová - jazykovedkyňa; Prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc – profesor slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku; ThDr. PhDr. Roman Gerši, PhD – archivár Biskupského úradu v Nitre; Mons. ThLic. Gejza Veselý – emeritný vicerektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme; Dr. Ivan V. Hudec – emeritný minister kultúry SR; Ing. Michal Banáš – predseda MO MS v Majcichove; Mgr. Ladislav Petro – predseda Slovenskej samosprávy VI. obvodu v Budapešti; ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D. – majcichovský farár a opojský administrátor, odborný asistent homiletiky na TF TU v Bratislave a kresťanského svetonázoru na PvF UCM v Trnave.

Palárikovi nasledovníci sa zišli 23. apríla 2008 v Rakovej, kde sa jednotliví zástupcovia obcí: Raková, Majcichov, Starý Tekov, Štiavnické Bane, Palárikovo, Hronské Kľačany nie len že prihlásili k myšlienke vydania monografie, ale po návrhu Ing. Miroslava Marečka, prednostu OcÚ v Rakovej všetci súhlasili s pretransformovaním nezáväzného stretávania sa na Združenie miest a obcí pod názvom „Životnými cestami Jána Palárika.“  

Prípravný výbor nového Združenia pracujúci v zložení: JUDr. Zdenka Bednáriková, starostka obce Starý Tekov; Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ v Rakovej a ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., farár v Majcichove  - pripravil stanovy Združenia, ktorého zakladajúcimi členmi sa na základe rozhodnutia mestských a obecných zastupiteľstiev stali tieto obce a mestá: Abrahám ( Marian Vrbovský, starosta ), Banská Štiavnica ( Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta v zastúpení svojho zástupcu Ing. Juráka Čabáka ), Hoste ( Cyril Špačinský, starosta obce ), Hronské Kľačany ( Ing. Miroslav Kollár, starosta obce ), Majcichov ( Ing. Jozef Adámek, starosta obce ), Palárikovo ( Mgr. Jozef Derňár, starosta obce ), Raková ( Anton Heglas, starosta obce ), Starý Tekov ( JUDr. Zdenka Bednáriková, starostka obce ), Štiavnické Bane ( Stanislav Neuschl, starosta obce ) a Trnava ( Ing. Štefan Bošnák, primátor mesta – sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a svoj podpis dal na listinu dodatočne ). Tie sa stretli 6. septembra 2008 na slávnostnom podpísaní Zmluvy a Zakladajúcej listiny v Kultúrnom dome v Palárikove z príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Palárikovo a 60. výročia premenovania obce Slovenský Meder; na Ustanovujúcej konferencii sa Združenie zišlo 24. septembra 2008 na rímskokatolíckej fare v Starom Tekove, kde bol zvolený Anton Heglas, starosta Obce Raková za predsedu; Ing. Jozef Adámek, starosta Obce Majcichov za podpredsedu; Ing. Miroslav Kollár, starosta Obce Hronské Kľačany za predsedu Dozornej rady, členmi sa stali: Stanislav Neuschl, starosta Obce Štiavnické Bane a Marian Vrbovský, starosta Obce Abrahám; Ing. Miroslav Mareček, prednosta Obecného úradu v Rakovej bol zvolený za výkonného tajomníka; JUDr. Zdenka Bednáriková, starostka Obce Starý Tekov bola zvolená za predsedkyňu Komisie na prípravu Roku Jána Palárika a ThLic. Mgr. Pavol Zemko, Th. D., farár v Majcichove bol zvolený za predsedu Komisie na prípravu novej monografie o Jánovi Palárikovi. Prvá konferencia Združenia bola 19. februára 2009 v Abraháme, kde Združenie z rúk Ing. Jozefa Hanusa a Dr. Ladislava Vrteľa z Heraldického registra Ministerstva vnútra SR obdržalo svoj vlastný erb, odporučilo pripraviť vyhlásenie Roka Jána Palárika až na rok 2012, kedy si budeme pripomínať 190. výročie jeho narodenia  a napokon odobrilo prijatie Obce Opoj za ďalšieho člena Združenia. Druhá konferencia Združenia bude 15. októbra 2009 v Majcichove.

Medzi prvými úlohami Združenia, po uskutočnení právnych úkonov spojených so zaregistrovaním, bolo zriadiť a naplniť samostatnú webovú stránku: www.janpalarik.sk a potom pripravovať vydanie Palárikovej monografie; zorganizovať Rok Jána Palárika v roku 2010 z príležitosti 140. výročia jeho úmrtia; stále zachovávať Palárikov živý odkaz v našej súčasnosti -  budovaním nových ale i mapovaním súčasných Palárikových pamätníkov ( v Majcichove – 1928, 1970, 1995, 2007; Rakovej - 1940; Starom Tekove – 1968; Štiavnických Baniach - 1997, Budapešti – 2000; Hronských Kľačanoch – 2002; Palárikove – 2003, Abraháme - 2008 ), kultúrnych domov ( Kultúrny dom Jána Palárika v Rakovej, Palárikov dom v Čadci ) ako i ulíc v mestách a dedinách; spolupracovať so školami a inštitúciami hrdo nesúcimi názov po Jánovi Palárikovi ( Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika v Majcichove – 2005; Divadlo Jána Palárika v Trnave – 2001; prehliadka ochotníckych divadelných súborov -  Palárikova Raková - 1967; Základná škola Jána Palárika v Majcichove; Cirkevná základná škola Jána Palárika v Rakovej ) ako i  s Palárikovými nadšencami zo Slovenskej samosprávy VI. obvodu v Budapešti.

Ján Palárik, rímskokatolícky kňaz – kaplán: v Starom Tekove s filiálkami Hronské Kľačany a Veľké Kozmálovce, Banskej Štiavnici, Budapešti – sv. Terézie Avilskej, farár v Majcichove s vtedajšími filiálkami Abrahám, Hoste v susedstve farnosti Opoj - spisovateľ a dramatik, politik a novinár, redaktor a národovec, spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine ( 1863 ) a Spolku sv. Vojtecha v Trnave ( 1870 ), celý svoj život aktívne tvoril pre svoj slovenský národ a zostával verným služobníkom svojej Katolíckej cirkvi: za čo mu patrí náš obdiv, úcta, vďaka a trvalá spomienka! Preto sa v roku 1958 dostalo Slovenskému Mederu veľkej pocty, keď ho premenovali práve po Jánovi Palárikovi na Palárikovo.

Milovníci a nasledovníci Jána Palárika uchovajme jeho odkaz predovšetkým tým, že sa budeme snažiť zoznamovať sa so stále aktuálnym bohatstvom jeho myšlienok zachovanými v jeho veľkom diele. Ono je síce čiastkovo spracované v publikáciách:

            1. Ján N. Bobula: Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, (Beskydova) slavného     spisovateľa slovenského,             Minerva, 1. zv. Pešť, 1870; 2. zv. Pešť 1871

            2. Mikuláš Gašparík: Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského národného             života, Nakladateľstvo             Slovenskej akadémie vied a umení, Bratislava 1952

            3. Ján Sloboda: Život za život. Príležitostná metodická príručka k oslavám 100. výročia      smrti Jána Palárika,             Osvetový ústav, Bratislava 1970

            4. Jozef Vavrovič: Jean Palárik. Son oecuménisme et son panslavisme. Slovak Institute,           Cleveland – Rome             1974; Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus. Matica            slovenská, Martin 1993

            5. Jozef Vavrovič: Duchovné cvičenia Jána Palárika. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda,          Rím 1986; Osveta,             Martin 1990

            6. Scarlett Ďurná: Dramatik a spisovateľ - Ján Palárik, (1822-1870), Životopisný     medailón, Kysucká             knižnica, Čadca 2005

            7. Pavol Zemko: Palárikov Majcichov, Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika, Majcichov        2007

            8. Pavol Zemko: Primície mal v čase Palárikovho pôsobenia v Majcichove,      Rímskokatolícka cirkev, farnosť             Majcichov 2007

            9. Janka Mudríková: Ján Palárik, Medailón k 185. výročiu narodenia, Žilinský            samosprávny kraj – Kysucká             knižnica, Čadca 2007,

no v našej novej monografii budú predovšetkým predstavené nové a dosiaľ aj neprezentované fakty a údaje z diela a života tohto mimoriadneho rímskokatolíckeho kňaza a slovenského národovca európskeho formátu, preto i publikácia bude niesť názov: Európan Ján Palárik.

Ako nástupca Jána Palárika v úrade majcichovského farára a predseda Komisie na prípravu publikácie o Jánovi Palárikovi sa osobne chcem všetkým poďakovať za to, že si uvedomujete hlbokú pravdu o našom Jankovi Palárikovi, a preto mu svojou drobnou hrivnou vďaky a spomienky teraz spoločne splácame za všetko, čo nie len vo svojej dobe, ale aj pre nás a pre našu budúcnosť osvetou a vzdelanosťou vykonal, čo bolo jeho celoživotným mottom. Preto vám prevolávam svoje vďačné: Vivat, crescat, floreat! 

Pavol Zemko

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Informačný panel - Topoľ na lúkach

Certifikát

Certifikát2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:94
TÝŽDEŇ:1895
CELKOM:1110715

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy