Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Správne poplatky

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE MAJCICHOV

PODĽA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z.

O SPRÁVNYCH POPLATKOCH V PLATNOM ZNENÍ

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 

Položka 1

 

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

 1. fyzická osoba......................................................................................................25,- EUR
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie...................250,- EUR

 

Poznámka:

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa  podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 2

 1. Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu............................................................2,- EURÁ

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí.............................................................................................................7,- EUR

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku.................................................................................................2,- EURÁ

v cudzom jazyku........................................................................................................4,- EURÁ

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení

o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike

.....................................................................................................................................15,- EUR

 

Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
3. Poplatok podľa písmena p) tejto položky sa vyberá podľa čl. 11 nariadenia EURópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EURópskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú.v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).

 

Položka 3

 1. Osvedčenie
  1. podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis.......................2,- EURÁ
  2. odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis................................................................................................................5,- EUR
 2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registratrestov...................................................................................................2,- EURÁ

 

Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle).............................7,- EUR

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská),zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania.....................................................................................25,- EURA

 

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr.  pri  živelných  pohromách  a  nehodách  alebo  pri  miestnom  zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
 3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

 1. fyzická osoba .................................................................................................... 15 EUR

2. právnická osoba ...................................................................................................  250 EUR

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické

osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

 

VNÚTORNÁ SPRÁVA


Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík..................................3,- EURÁ

 

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky...15,- EUR

 

Položka 18

 1. Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

................................................................................................................................30,- EUR

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby............................................30,- EUR
 2. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (zákon o rodine).......................................................................................................... 100,- EUR
 3. Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  občanom  Slovenskej  republiky  a cudzincom........................................................................................................100,- EUR
 4. Uzavretie manželstva medzi cudzincami.............................................................280,- EUR
 5. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt..........................................................................................280,- EUR

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky; to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena f) tejto položky, poplatok podľa písmena d) alebo e) tejto položky sa nevyberie.

 

PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 1. Týždenný..........................................................................................................3,- EUR
 2. Mesačný...........................................................................................................5,- EURÁ
 3. Ročný................................................................................................................10,- EUR
 4. Trojročný..........................................................................................................25,- EUR

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  1. pre fyzickú osobu...............................................................................................40,- EUR
  2. pre právnickú osobu........................................................................................100,- EUR
 2. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby...................20,- EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom (zákon o sociálnych službách) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá,  galérie,  divadlá,  ktorých  zriaďovateľom je štát  alebo vyšší  územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

Poznámky

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením
(za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50 EUR

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200 EUR

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25 EUR

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50 EUR

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

35 EUR

 

2.

bytových domov .....

100 EUR

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 EUR

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 EUR

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 EUR

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 EUR

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30 EUR

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50 EUR

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

50 EUR

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50 EUR

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

50 EUR

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50 EUR

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20 EUR

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 EUR vrátane .....

100 EUR

 

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane .....

200 EUR

 

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane .....

400 EUR

 

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .....

600 EUR

 

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane .....

800 EUR

 

nad 10 000 000 EUR .....

1 000 EUR

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

50 EUR

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ..........

60 EUR

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 EUR

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty
uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

 

1.

právnickú osobu .....

100 EUR

 

2.

fyzickú osobu .....

30 EUR

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........

60 EUR

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

150 EUR

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50 EUR

 

2.

fyzickú osobu .....

20 EUR

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........

30 EUR

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

 

1.

právnickú osobu .....

30 EUR

 

 

2.

fyzickú osobu .....

10 EUR

 

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80 EUR

 

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10 EUR

 

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30 EUR

 

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

10 EUR

 

Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

           

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30 EUR

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 
   

právnickú osobu .....

50 EUR

   

fyzickú osobu .....

20 EUR

 

3.

terénnych úprav pre

 
   

právnickú osobu .....

100 EUR

   

fyzickú osobu .....

20 EUR

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100 EUR

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20 EUR

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35 EUR

 

2.

bytový dom .....

120 EUR

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m.....

25 EUR

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m.....

50 EUR

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25 EUR

 

2.

bytových domov .....

50 EUR

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20 EUR

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20 EUR

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20 EUR

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20 EUR

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20 EUR

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30 EUR

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30 EUR

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30 EUR

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30 EUR

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30 EUR

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20 EUR

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 EUR vrátane .....

60 EUR

 

nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane .....

120 EUR

 

nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane .....

250 EUR

 

nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane .....

400 EUR

 

nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane .....

530 EUR

 

nad 10 000 000 EUR .....

660 EUR

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........

50 EUR

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné
objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady
podľa ustanovení § 117120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

 

 

DOPRAVA

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie

c) miestnych ciest a verejných účelových ciest..............................................................80,- EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.

 

Položka 83

 1. Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest........70,- EUR
 2. Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest................................................................................................      40,- EUR

 

Položka 84

 1. Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy ................................................................................................................................75,- EUR
 2. Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu......................................40,- EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Položka 85

 1. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie...............115,- EUR
 2. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie
 3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2........ 30,- EUR
 4. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m.......260,- EUR
 5. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2...... 150,- EUR 
 6. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti.....30,- EUR

 

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.

 

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 

Položka 140

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní

.....................................................................................................................................500,- EUR

 1. oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch, na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie

..................................................................................................................................50,- EUR

 1. vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie  100,- EUR

 

Položka 142

 1. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie..10,- EUR
 2. Za  zmenu  priezviska  alebo  trvalého  pobytu   v  osvedčení  o  zápise  samostatne hospodáriaceho roľníka....................................................................................2,-EUR

 

Položka 143

 1. Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu (zákon o správe daní)..........................................................................................14,- EUR
 2. Vydanie potvrdenia obcou (zákon o správe daní) alebo orgánom finančnej správny podľa osobitných predpisov....................................................................................5,- EURÁ
 3. Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ................2,- EUR

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákono ochrane prírody a krajiny)

 1. fyzická osoba...................................................................................................10,- EUR
 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou....................................................................100,- EUR

 

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné

vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky po predložení oznámenia obsahujúceho ich meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

 

 

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

P2180045

Certifikát

Certifikát2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:282
TÝŽDEŇ:1289
CELKOM:1089173

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy