Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Etický kódex

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy obce Majcichov

 

 Etický kódex je vyjadrením etických princípov volených predstaviteľov samosprávy obce. Jeho čelom je definovať etické princípy a štandardy správania, ktoré občan od voleného predstaviteľa pri výkone mandátu očakáva.

 

Základné ustanovenia

 

 1. Pre účel tohto kódexu sa pod pojmom  - funkcia – rozumie výkon mandátu starostu a výkon mandátu poslanca, ktorí získali priamymi voľbami od občanov obce Majcichov so všetkými úlohami, funkciami a činnosťami, ktoré vykonávajú volení predstavitelia z titulu svojich mandátov.
 2. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom -  úrad -  rozumie Obecný úrad v Majcichove.

Čl. I

Základné zásady a princípy výkonu mandátu

 1. Starosta a poslanci vykonávajú svoj mandát vždy v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a nadväzujúcimi zákonmi, ktoré sa na výkon mandátu v plnej miere vzťahujú.
 2. Starosta a poslanci pri výkone svojich funkcií a svojho mandátu vždy slúžia verejnému záujmu a vo všetkých situáciách sa zdržia  konania, ktoré by ohrozilo dôveryhodnosť mandátu alebo dôveryhodnosť samotnej obce Majcichov.

Čl. II.

Etické princípy výkonu mandátu

 1. Starosta a poslanci plnia svoju funkciu zodpovedne, nestranne a s povinnosťou niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie. Starosta a poslanci nesmú zneužívať svoju funkciu a status dané im mandátom na plnenie alebo obhajovanie svojich osobných záujmov.
 2. Starosta a poslanci sa vždy zdržia správania alebo konania, ktoré by pri výkone ich funkcie a mandátu malo priniesť uprednostnenie osobného záujmu, a to bez rozdielu, či ide o záujem vlastný alebo záujem osôb, ktoré sa považujú za osoby im blízke.
 3. Starosta a poslanci sa pri výkone svojich rozhodovacích právomocí rozhodujú vždy na základe objektívne zistených skutočností a v súlade so zákonom. Musia sa rozhodovať pri absencii osobnej predpojatosti alebo predsudkov. Starosta a poslanci sa musia pri rozhodovaní zdržať konania, ktoré by priamo alebo nepriamo zvýhodňovalo ich osobne, ich príbuzných a im blízke osoby, iných jednotlivcov alebo skupinu jednotlivcov s cieľom získať pre seba alebo pre tieto osoby priamy alebo nepriamy osobný, prípadne majetkový prospech.
 4. Starosta a poslanci sú na požiadanie kohokoľvek pripravení poskytnúť všetky informácie a uviesť všetky skutočnosti, ktoré ich k rozhodnutiu viedli a preukázať, akými závermi, podkladmi, pohnútkami, prípadne akým názorom sa riadili, brali do úvahy alebo boli ovplyvnení pri výkone svojho mandátu.
 5. Starosta a poslanci musia zachovávať a rešpektovať iných volených predstaviteľov verejnej správy, zamestnancov verejnej správy a všetky ďalšie osoby, najmä občanov obce Majcichov im mandát na výkon verejnej funkcie poskytli. Starosta a poslanci sa nesmú podieľať na nezákonnej pomoci iným predstaviteľom verejnej alebo súkromnej sféry, porušovať zásady uvedené v tomto Etickom kódexe alebo tiež v platnej právnej úprave.
 6. Pri hlasovaní sa riadia podľa toho, či navrhnuté rozhodnutie je spravodlivé, nie podľa toho, kto rozhodnutie navrhol alebo komu navrhnuté rozhodnutie prospeje. Neuhýbajú pred svojou zodpovednosťou tým, že sa ľahkovážne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
 7. Starosta a poslanci nevyužívajú svoje postavenie a nedávajú osobné prísľuby, ktoré by plnili z titulu svojej funkcie.
 8. Starosta a poslanci vykonávajú svoje politické funkcie v súlade s prirodzeným mravným poriadkom hľadiac na všeobecné dobro. Zmyslom pre zodpovednosť dávajú príklad ostatným obyvateľom obce Majcichov. Svojimi skutkami dokazujú, že je možné dať do súladu autoritu so slobodou a osobnú iniciatívu so službou v prospech záujmov obce Majcichov a verejného blaha.

Čl. III.

Predchádzanie konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií

 1. Starosta a poslanci sa pri výkone svojho mandátu rozhodujú vždy so zreteľom na zachovanie a presadzovanie verejného záujmu a musia dbať na to, aby ich rozhodnutia a celý proces, ktorý k nim vedie , neboli ovplyvňované priamo ani nepriamo ich osobným záujmom, záujmom ich blízkych alebo iných osôb. Za osobný záujem sa nepovažuje členstvo poslanca v žiadnej obecnej organizácii.
 2. Starosta a poslanci, ak zistia pri výkone svojho mandátu, že majú na danej veci, ktorá je predmetom ich rozhodovania alebo spolurozhodovania, priamy alebo nepriamy osobný záujem, oboznámia s touto skutočnosťou všetkých členov obecného zastupiteľstva, a to pred výkonom hlasovacieho, rozhodovacieho alebo iného práva, ktorý sa s mandátom viaže. Starosta a poslanci sú povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať inú funkciu, a sú povinní sa zdržať vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon ich mandátu starostu a poslancov.
 3. Starosta a poslanci pri plnení svojich povinností nesmú zneužívať verejné finančné prostriedky  ani majetok. Zdržia sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť k priamemu  alebo nepriamemu zneužívaniu týchto zdrojov pre ich vlastné osobné záujmy, záujmy ich blízkych alebo iných osôb.
 4. Starosta a poslanci dohliadajú na čerpanie rozpočtu obce a konajú tak, aby bola dodržaná finančná disciplína, ktorá garantuje riadenie verejných finančných zdrojov a majetku v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Starosta a poslanci nesmú využiť informácie získané pri výkone svojej funkcie pre získanie vlastného osobného prospechu alebo pre získanie prospechu  pre svojich blízkych alebo iných osôb.
 6. Starosta a poslanci si plnia svoje úlohy čo najefektívnejšie a ekonomicky najvýhodnejším spôsobom.

Čl. IV

Majetkové, finančné pomery a dary

 1. Starosta v súlade s platnou právnou úpravou každoročne deklaruje svoje majetkové pomery prostredníctvom na to určeného tlačiva. Toto deklarovanie majetku je k dispozícii na obecnom úrade a každému je na požiadanie k dispozícii.
 2. Starosta a poslanci sa pri výkone svojho mandátu vždy zdržia konania, ktoré je považované za korupčné  alebo v rozpore so zákonom. Ak budú takémuto konaniu vystavení, vždy sa obrátia s oznámením na príslušný štátny orgán a informujú zároveň o tejto skutočnosti starostu a členov obecného zastupiteľstva.
 3. Starosta a poslanci nesmú prijať alebo sľúbiť dar ani inak sprostredkovať prijatie alebo poskytnutie daru alebo iného finančného  alebo nefinančného plnenia. Rovnako tak nesmú prijímať, sľúbiť a ani si nechať sľúbiť tovar alebo služby, ani toto sprostredkovať pre tretiu osobu.
 4. Starosta a poslanci sa zaväzujú všetky dary alebo finančné prostriedky, získané na oficiálnych podujatiach z titulu svojich funkcií registrovať v osobitnom registri obce a používať ich ako verejné zdroje a pre verejné účely.

Čl. V.

Kontrola výkonu mandátu

 1. Starosta a poslanci konajú vždy transparentne a nebudú brániť výkonu kontroly, ktorú sú oprávnené vykonať interné alebo externé kontrolné orgány.
 2. Starosta a poslanci za výkon svojho mandátu zodpovedajú všetkým občanom obce Majcichov a sú vždy povinní preukazovať, že konajú v súlade s verejným záujmom. Na požiadanie sú povinní vysvetliť a zdôvodniť  akékoľvek svoje rozhodnutie, ktoré prijali v súvislosti s výkonom svojho mandátu. Utajiť môžu iba informácie, ktoré podľa platnej právnej úpravy nesmú oznamovať tretej osobe.
 3. Starosta a poslanci vyhovejú požiadavkám verejnosti, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie, a nebudú vytvárať prekážky k zverejňovaniu informácií, pokiaľ nie je podľa osobitného právneho predpisu ustanovené inak.
 4. Starosta a poslanci budú podporovať všetky kroky a rozhodnutia, ktoré smerujú k lepšej otvorenosti a transparentnosti pri výkone ich mandátu a výkone funkcií a úloh samosprávy.
 5. Starosta a poslanci nebudú prijímať žiadne opatrenia ani rozhodnutia, ktoré by zvýhodňovali ich samotných, ich blízkych alebo tretie osoby po skončení výkonu mandátu.

Čl. VI.

Spolupráca s médiami

 1. Starosta a poslanci zodpovedia otvorene a v plnom rozsahu otázky zástupcov médií, ktoré sa týkajú výkonu ich funkcií. Primátor a poslanci poskytnú všetky požadované informácie, súvisiace s výkonom funkcií s výnimkou tých, ktorých poskytnutie vylučujú osobitné právne predpisy.

Čl. VII.

Pravidlá upravujúce volebnú kampaň

 1. Starosta a poslanci počas výkonu svojej funkcie nepoužívajú finančné prostriedky obce ani majetok obce v prospech volebnej kampane svojej alebo iného kandidáta s výnimkou prenajatia priestorov za úhradu na propagáciu a stretnutia s voličmi.
 2. Starosta a poslanci počas výkonu svojej funkcie nenútia žiadnym spôsobom obyvateľov obce, zamestnancov obce hlasovať inak ako podľa ich vlastného rozhodnutia na základe vedomia a svedomia.
 3. Starosta a poslanci sa nesnažia získať hlasy voličov ohováraním iných kandidátov, využívaním vyhrážania, násilia alebo akejkoľvek formy nátlaku, navádzaním na porušovanie volebných pravidiel alebo výsledkov volieb, prísľubom finančných prostriedkov alebo iných darov či zvýhodnenia pri výkone svojej budúcej funkcie.

Čl. VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Starosta a poslanci sú si plne vedomí obsahu tohto Etického kódexu, stotožňujú sa s jeho obsahom a zaväzujú sa, že budú dodržiavať všetky v ňom uvedené ustanovenia. Obidva volené orgány samosprávy budú princípy a zásady uvedené v tomto Etickom kódexe verejne rozširovať a prezentovať svoj záväzok, riadiť sa nimi pri výkone svojej činnosti.
 2. Tento etický kódex bol prijatý uznesením Obecného zastupiteľstva v Majcichove č. 46/2023 zo dňa 25.10.2023 a týmto dňom zároveň nadobúda účinnosť.

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Majcichovská 10

Certifikát

Certifikát2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:289
TÝŽDEŇ:1689
CELKOM:1099744

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy