Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Informácia pre majiteľov psa

pes

Oznam

Informácia pre majiteľov psa

Obec Majcichov má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Majcichov. Celé znenie VZN je zverejnené na obecnej internetovej stránke www.majcichov.sk.

V tomto informačnom liste uvádzame výňatok z VZN obce Majcichov, doplnený o časť znenia zo zákona o podmienkach držania psov.

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Toto VZN sa vzťahuje na celé katastrálne územie obce Majcichov

(2) Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov ( § 1 ods. 2 zákona o podmienkach držania psov).

(3) Za nebezpečného psa sa považuje každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej ochrane alebo v krajnej núdzi.

(4) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3

Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov.

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete tohto článku v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu a vydávanie evidenčných známok psa (ďalej len známka), vedie Obec Majcichov.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej ochrane alebo v krajnej núdzi

f) úhyn psa

g) strata psa

(4) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie známku psa, ktorou držiteľ preukazuje totožnosť psa. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce Majcichov a údaj o tom , či je pes nebezpečným psom. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu zistil, oznámiť na Obecnom úrade v Majcichove. Cena za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 1,50 eura.

§ 4

Podrobnosti o vodení psa a povinnosti držiteľov psov

(1) Základné pravidlá vodenia psa sú upravené v § 4 zákona o podmienkach držania psov.

(2) Voľný pohyb psov sa zakazuje v celom zastavanom území obce Majcichov.

(3) Osoba, ktorá vedie psa, je povinná na požiadanie zamestnanca obce preukázať totožnosť psa známkou.

(4) Vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku a jej pevnosť a dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby ho bolo možné ovládať v každej situácii.

(5) Držiteľ, ktorého pes pohrýzol inú osobu, je povinný túto skutočnosť oznámiť obci.

(6) Zakazuje sa opustiť psa na verejnom priestranstve a pustiť nebezpečného psa na verejnom priestranstve, aj keď je opatrený náhubkom.

(7) Vstup so psom sa zakazuje:

a) do areálu cintorína

b) do areálu WEGA

c) do areálu Základnej školy Jána Palárika v Majcichove

d) do areálu Materskej školy v Majcichove

e) do areálu ihriska OFK Majcichov

f) do areálu farského úradu.

§5

Podrobnosti  znečisťovania verejných priestranstiev

(1) Držiteľ psa, alebo tne kto psa vedie je povinný dbať, aby sa zamedzilo znečisťovaniu verejných priestranstiev, poškodzovaniu zelene a majetku.

(2) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

(3) pri vedení psa na verejnom priestranstve je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov.

§ 6

Priestupky a pokuty.

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 

Priestupky sú vymedzené v § 7 zákona o podmienkach držania psov. Za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písmeno a) až c) zákona o podmienkach držania psov možno uložiť pokutu do 165,00 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) zákona o podmienkach držania psov možno uložiť pokutu do 65,00 eur.

 

 

Dátum vloženia: 24. 3. 2023 9:05
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 6. 2024 10:03
Autor: Marianna Paráková

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

P2180182

Certifikát

Certifikát2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:294
TÝŽDEŇ:1694
CELKOM:1099749

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy